Militära huvudbonader använda i Sverige : Marinen

«Föregående   -   Nästa»

Båtmössa m/48Märket avser marinlottor och sjövärnskårs ungdom efter att Flottans SVK och Kustartilleriets UKA blev en organisation.

fm/54


Officer

Hatt m/1878


Officer flottan

Halvmilitär flottan

Officer kustartilleriet

Hatt, trekantig m/1854-59 fl


Officer Flaggman

Amiral Hm Oskar II

Amiral de champs

Hjälm m/1845


för marininfanteri

m/41 UF


Underofficer

Sjövärnskåren

m/52 KA


m/60 KA


Officer

Furir, överfurir

Kustartilleriet bar båtmössa m/60 utan passpoal

m/68 KA


Major, överstelöjtnant

Officer

m/90


Bassäkhatt, Används av marinens bassäkerhetsförband

Under 90-talet köptes det in ett antal Trikåmössor med "m/90"-kamoflage. Vi kallade den för "90-olle". Jag tror inköpet gjordes lokalt så den fick väl egentligen aldrig någon försöksbeteckning typ "Trikåmössa fm/90". Men den var skön och gjorde sitt jobb.

MTB-huva


Mössa m/1902 för kustartilleriet


Rundmössa


Dristigheten sjösattes 1900 som ett pansarskepp med 275 mans besättning. Byggdes 1927 om till flygdepåfartyg och fick kanoner och
torpedtuber avlägsnade. Hon kunde ta ombord flygplan av typerna T1 och J4 tex.

HMS Oscar II var enl. svensk nomenklatur ett pansarskepp, en typ av mini-budgetslagskepp med kraftigare beväpning och bepansring än tunga kryssare men mycket långsammare, de avsågs kunna ta plats i "linjen" och kunna försvara sig mot anfallande slagskepp.
Oscar II sjösattes 1905, var på 4.650 ton, hade en beväpning av 2 st 21 cm och 8 st 15 cm kanoner, bredsidesvikten var 432 kg. Toppfarten var dock bara 18 knop

HMS Falken (S02) är ett av svenska marinens segel/övningsfartyg. Fartyget ingår i Skonertdivisionen tillsammans med HMS Gladan. Ritningarna gjordes av dåvarande marindirektören Tore Herlin. Riksdagen beviljade 1,5 miljoner kronor för ändamålet. HMS Falken är målad med röd bottenfärg som sträcker sig ca 20 cm ovanför vattenlinjen. Varje år utbildas flera hundra kadetter på HMS Gladan och Falken.

HMS Munin Det har funnits tre HMS munin
HMS Munin (8) jagare  Munin byggdes av Kockums och sjösattes den 5 december 1911. Fartyget tillsammans med HMS Hugin byggdes med ångturbiner istället för kolvångmaskiner som de tidigare jagarna hade.
HMS Munin (31) Kustjagare
anskaffades under andra världskriget när man snabbt ville öka antalet fartyg. De var av mindre storlek än den föregående typen Stadsjagare. Kustjagarna användes främst för eskorttjänst. De byggdes efter kriget om till fregatter
HMS Munin (p152) Patrullbåt från Gbg 1979-2001


Kustartilleriet bar rundmössa till daglig dräkt fram till 1948.

HMS Ulven var en ubåt i Drakenklass som var i tjänst i svenska flottan mellan åren 1931 och 1943. Den ingick tillsammans med ubåtarna HMS Gripen och HMS Draken i Göteborgseskadern. Ubåten förolyckades genom en minsprängning den 16 april 1943, alla 33 ombordvarande omkom.

Skärmmössa m/48


med skärmbroderi m/02


kompani- och plutonsbefäl.

skärmmössa m48fl med vitt kapell

skärmmössa m/48ka vitt kapell

Silverankare = reservofficer i flottan

Reservgruppbefäl

Vintermössa m/48


Även denna bärs med metallankaret, för uoff eller off märke i metall. Ankaret som är påsytt är ärmslagsmärket på bussarong/kavaj

I början i fårpäls, sedan syntet. Märket är värnpliktig officer.

Vintermössa m/93fl


Värnpliktig furir, högbåtsman, förste högbåtsman.