Hoof care

 : 

Clenching Tongs

Clenching Tongs Stainless

Clenching Tongs

Stainless

SEK 249,- app. USD 25.70

pcs