Custom Classical Dressage Equipment

Stübben

Stübben Golden Wing

Stübben Golden Wing

Baucher snaffle

Baucher snaffle

Stübben Anatomic

Stübben Anatomic

Loose Ring

Loose Ring

Stübben Cord Girth

Stübben Cord Girth

Stübben Equisoft Girth

Stübben Equisoft Girth

Maxi Grip Stirrup

Maxi Grip Stirrup
12 cm

Dynamic Stirrup

Dynamic Stirrup
4 3/4" = 12 cm

SEQ Stirrup

SEQ Stirrup
12 cm

Classic line Stirrup

Classic line Stirrup

Icelandic Stirrup

Icelandic Stirrup

Stübben hackamore

Stübben hackamore

Stübben stirrup leather NT

Stübben stirrup leather NT

Stübben stirrup leather Mono NT

Stübben stirrup leather Mono NT